KS Tax Advice and Law is een full-service kantoor dat zich richt op alle ondernemers in Nederland en Dubai.

 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
  In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene (verkoop -en leverings)voorwaarden.

Derden: ieder ander dan KS Tax Advice and Law.

Diensten: aanvullende diensten, gefaciliteerde door Derden, die de Klant bij KS Tax Advice and Law kan afnemen.

Duurovereenkomst: iedere schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen (reeds bestaande of toekomstige) Overeenkomst tussen KS Tax Advice and Law en een Klant die strekt tot de regelmatige levering van producten en/of Diensten gedurende een zekere periode.

Gelieerde rechtspersonen: iedere rechtspersoon of vennootschap die kwalificeert als ‘groepsmaatschappij’ in de zin van in artikel 2:24b BW of als een ‘dochtermaatschappij’ in de zin van artikel 2:24a BW.

KS Tax Advice and Law (Handelsregisternummer: 77309723) en alle aan haar Gelieerde rechtspersonen, ook wel genoemd KS Tax Advice and Law

Klant: iedere (rechts)persoon die bij KS Tax Advice and Law een Opdracht plaatst of aan wie/welke KS Tax Advice and Law een Offerte doet dan wel met KS Tax Advice and Law – in welke vorm dan ook – een Overeenkomst sluit of heeft gesloten.

Offerte: iedere schriftelijke of mondelinge aanbieding (voorstel of aanbod) van KS Tax Advice and Law aan een Klant om werkzaamheden te verrichten of Diensten af te nemen, dan wel om een Overeenkomst aan te gaan.

Opdracht: ieder verzoek van een Klant aan KS Tax Advice and Law om werkzaamheden te verrichten of Diensten aan die Klant te leveren, daaronder ook begrepen een door een Klant geaccepteerde (mondelinge) Offerte van KS Tax Advice and Law.

Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van KS Tax Advice and Law aan de Klant van de Opdracht.

Overeenkomst: alle schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen (of in de toekomst nog tot stand te komen) Overeenkomsten tussen KS Tax Advice and Law en een Klant, daaronder ook begrepen (maar niet beperkt tot) Duurovereenkomsten en alle daaruit (nog) voort te vloeien losse overeenkomsten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Opdrachten en (bestaande en toekomstige) Overeenkomsten.

Het accepteren van een Offerte, het plaatsen van een Opdracht en/of het sluiten van een Overeenkomst met KS Tax Advice and Law, leidt ertoe dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien daar schriftelijk en uitdrukkelijk door KS Tax Advice and Law mee is ingestemd.

 1. DE OPDRACHT

De Opdracht komt uitsluitend tot stand op het moment dat KS Tax Advice and Law de (mondelinge) afspraken (per e-mail) heeft bevestigd.

De inhoud van de Opdracht is gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging en kan – uitsluitend indien dit als zodanig en expliciet in de Opdrachtbevestiging is opgenomen – bestaan uit onder meer de hiernavolgende administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden:

 • Boekhoudkundige verwerking van de aangeleverde documenten;
  § Bankkoppelingen faciliteren;
  § Controle en verzorgen van de omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
  § Opstellen Jaarrekening;
  § Behandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften in fiscale aangelegenheden; Optreden als gemachtigde in fiscale procedures;
  § Faciliteren en beheren van een online salarisadministratie-systeem;
  § Fiscale en/of boekhoudkundige advisering;
  § Advisering van algemeen juridische aard;
  § Aanvullende werkzaamheden zoals tussentijdse cijfers/Prognoses/IND-aanvragen;
  § Aanvullende Diensten.


III. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

De Opdrachtnemer zal bij zijn werkzaamheden de normen van een goede Opdrachtnemer in acht houden en aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid de Opdracht op een juiste wijze uit te voeren.

Ingeval de Opdrachtnemer op een bepaald tijdstip verwacht dat hij de Opdracht niet of niet naar behoren kan uitvoeren, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De Partijen treden alsdan in overleg over mogelijke aanpassingen.

De Opdrachtnemer voert de werkzaamheden met betrekking tot de Opdracht zelfstandig en naar eigen inzicht uit. De Opdrachtgever kan aanwijzingen geven met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht.

De Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer alle benodigde informatie en zaken ten behoeve van de Opdracht te verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die voorkomt uit foutief of onjuist verstrekte informatie of zaken.


 1. WIJZE VAN OPLEVERING

Op basis van de omvang en complexiteit van de Opdracht wordt separaat specifieke eisen over de hoedanigheid van de oplevering gecommuniceerd door de Opdrachtnemer naar de Opdrachtgever.

In geval van nalatigheid in de oplevering door de Opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer meerwerk in rekening gebracht op basis van de aard en omvang van de omstandigheden.

 

 1. VERVANGING

De Opdrachtnemer is in geval van verhindering vrij vervanging aan te wijzen voor de werkzaamheden, mits de vervanging voldoet aan de objectieve kwalificaties. De Opdrachtgever kan de vervanging enkel afwijzen op grond van objectieve maatstaven.

De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever tijdig op de hoogte indien hij verhinderd is in het uitvoeren van de overeenkomst.

De Opdrachtnemer blijft in geval van vervanging onverkort verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden en de naleving van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.


 1. VERPLICHTINGEN KLANT

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het op zorgvuldige wijze, tijdig en volledig uploaden van de administratie. KS Tax Advice and Law is niet verantwoordelijk voor het aanleveren van en controleren op de compleetheid van een administratie. KS Tax Advice and Law beperkt zich immers tot het voeren van een op de operatie gerichte boekhouding en salarisadministratie. De Klant blijft te allen tijde zelf eindverantwoordelijk voor de inhoud van de administratie.

De Klant zal steeds binnen bekwame tijd reageren op vragen (waaronder doch niet uitsluitend begrepen de vraag naar de herkomst van gelden) van KS Tax Advice and Law of Derden.

De Klant zal KS Tax Advice and Law onverwijld informeren over (wijzigingen in) de juridische structuur van de Klant en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe de Klant eventueel behoort, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin de Klant deelneemt of waarvan de Klant onderdeel uit zal maken. Daarnaast zal de Klant KS Tax Advice and Law steeds tijdig informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, teneinde KS Tax Advice and Law in staat te stellen de Opdracht naar behoren uit te voeren.

De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij neemt of wil nemen naar aanleiding van en/of op basis van de uitvoering van de Opdracht.

De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan KS Tax Advice and Law ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

De Klant dient een wijziging van haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld schriftelijk te melden.

Het is de Klant niet toegestaan de Diensten te gebruiken voor doelen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde of de goede zeden.

In rekening gebrachte Belastingrente komt altijd voor rekening van de Klant.

De uit vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening en risico van de Klant.


VII. VERGOEDING

De Opdrachtgever betaalt de Opdrachtnemer een in overeenstemming gekomen vergoeding.

De Opdrachtnemer zal na afloop van iedere kalendermaand de overeengekomen vergoeding – ingeval van maandelijkse dienstverlening – afschrijven van de door Opdrachtgever opgegeven rekeningnummer. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever een factuur aanleveren voor de verrichte werkzaamheden. De factuur zal in ieder geval voldoen aan de wettelijke vereisten.

Ingeval een afschrijving niet voltooid kan worden, zal er door de Opdrachtnemer een factuur worden verzonden naar de Opdrachtgever voor de verrichte werkzaamheden. De Opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle overige kosten die redelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht. De overige kosten kunnen niet verhaald worden op de Opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle door KS Tax Advice and Law vermelde prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, eventuele belastingen en/of andere heffingen en kosten.

Vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen derhalve te allen tijde door KS Tax Advice and Law worden gewijzigd. In dat geval is de Klant gerechtigd de Opdracht te annuleren binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

In voorkomend geval kan KS Tax Advice and Law het overeengekomen tarief jaarlijks verhogen op basis van de dienstenprijsindex zoals die door het CBS wordt vastgesteld en gepubliceerd.

Het in de Overeenkomst opgenomen vaste tarief zal conform de afspraken (betaaltermijnen) in de Opdrachtbevestiging in rekening worden gebracht. Ten behoeve van de Klant gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht.

Behoudens andersluidende afspraken, dienen Opdrachten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Deze en eventuele met een Klant overeengekomen afwijkende betalingstermijnen zijn steeds fatale termijnen, ook indien KS Tax Advice and Law coulancehalve instemt met een latere betaling.

Bij niet (of te late) betaling van facturen is KS Tax Advice and Law gerechtigd om de factuur over te dragen aan een (externe) incassopartij, in welk geval de Klant – naast de wettelijke (handels)rente – alle daadwerkelijk gemaakte (buitengerechtelijke incasso-, juridische- en eventuele advocaat)kosten dient te vergoeden, met een minimum van ofwel EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) exclusief btw, ofwel – naar keuze van KS Tax Advice and Law – vijftien (15) procent van het openstaande factuurbedrag.

Opschorting van betaling van facturen of verrekening door de Klant is niet toegestaan en uitdrukkelijk uitgesloten.

De eventuele termijn waarbinnen de uitvoering van de Opdracht dient te zijn voltooid is indicatief en niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van enige termijn geeft een Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de Opdracht te annuleren of de Overeenkomst te ontbinden, tenzij en voor zover die overschrijding zodanig is dat instandhouding van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Indien de Klant een voorschot of vooruitbetaling verschuldigd is aan KS Tax Advice and Law of voor de uitvoering van de Opdracht de benodigde informatie of bescheiden ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden voltooid niet eerder in dan dat de betaling geheel door KS Tax Advice and Law is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel aan KS Tax Advice and Law beschikking is/zijn gesteld.


VIII. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Opdrachtgever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op informatie of zaken die door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden verstrekt ter uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtnemer mag deze informatie of zaken niet kopiëren, verstrekken aan derden of op een andere wijze gebruiken, anders dan ter uitvoering van de Opdracht.

De intellectuele eigendomsrechten van het uit hoofde van de Opdracht tot stand gekomen werk komen toe aan de Opdrachtgever, op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de vergoeding door de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft dient de vergoeding tijdig en volledig aan de Opdrachtnemer te betalen, vervalt het eigendom met terugwerkende kracht en worden alle reeds verrichte openbaarmakingen door de Opdrachtgever beschouwd als een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van de Opdrachtnemer.


 1. EXCLUSIVITEIT

De Opdrachtgever gaat uitdrukkelijk akkoord met het gegeven dat de Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers opdrachten met eenzelfde strekking, doel of beoogd resultaat als de Opdracht in deze overeenkomst uitvoert.

In overleg tussen de Partijen kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt gedurende de looptijd van de overeenkomst.


 1. BEËINDIGING EN OPZEGGING

De overeenkomst kan door beide Partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzet. Partijen treden alsdan in overleg over een redelijke oplossing.

De Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen indien een dringende reden dit rechtvaardigt. Van een dringende reden is in ieder geval sprake in de volgende gevallen:

 • het overlijden van een van de Partijen;
 • faillietverklaring dan wel surséance van betaling van een van de Partijen;
 • het na sommatie niet-nakomen van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst door een van de Partijen;
 • handelingen in strijd met de wet- of regelgeving door een van de Partijen.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de Partijen is beperkt tot het door zijn aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde bedrag, verhoogd met het eigen risico. Ingeval er geen uitkering plaatsvindt is de aansprakelijkheid tot schadevergoeding beperkt tot een bedrag van €500,- (zegge: vijfhonderd euro).

De Opdrachtnemer is verplicht de nodige verzekeringen af te sluiten die zijn aansprakelijkheidsrisico’s voldoende dekken.

De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.

De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte zaken ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.

De Opdrachtgever is aansprakelijk ingeval de Opdrachtnemer schade leidt door een gevaar bij het uitoefenen van de Opdracht, mits dit gevaar niet behoort tot de normale risico’s van de bedrijfsuitoefening van de onderneming van de Opdrachtnemer en het gevaar niet is meegewogen in de hoogte van de vergoeding.

De Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming door een omstandigheid die niet te voorzien was en niet te wijten valt aan de schuld van beide of een der Partijen in de zin van art. 6:75 BW. Partijen stellen elkaar schriftelijk op de hoogte indien een dergelijke situatie, waarin nakoming van de overeenkomst in het gedrang komt, zich voordoet.


XII. BELASTINGEN

Alle bedragen en prijzen genoemd in offertes en facturen zijn bedragen exclusief belastingen.


XIII. INFORMATIEVERSTREKKING

Partijen dienen elkaar alle mogelijke gegevens te verstrekken die benodigd zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Opdracht.


XIV. WANPRESTATIE

Indien er sprake is van wanprestatie in de zin van art. 6:74 BW en nakoming van de overeenkomst niet blijvend onmogelijk is geworden, ontstaat voor Partijen de mogelijkheid de wederpartij in gebreke te stellen ten behoeve van een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Mocht de ingebrekestelling per aangetekende post of e-mail met ontvangstbevestiging binnen redelijke termijn zonder gevolg blijven, dan behoudt de Partij die niet in gebreke is gesteld het recht de overeenkomst te beëindigen.


 1. CONFORMITEIT OPDRACHT

De werkzaamheden van de Opdrachtnemer en eindresultaten hieruit voortvloeiend, dienen conform de overeenkomst te zijn.

 

XVI. VERTROUWELIJKHEID

De Opdrachtnemer verklaart vertrouwelijk en verantwoordelijk met informatie van de Opdrachtgever of zijn klanten om te gaan.

Het is de Opdrachtnemer verboden deze informatie buiten het kader van de uitvoering van de overeenkomst te verspreiden. Indien de Opdrachtnemer zich niet aan dit artikel houdt, kan van de Opdrachtnemer een schadevergoeding worden geëist in overeenstemming met de ernst van de schending van dit artikel.

De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft ook van toepassing na beëindiging van deze overeenkomst.

De Opdrachtnemer verwerkt de financiële administratie in een beveiligde digitale omgeving waarbij ISO 27001 / ISAE3402 van toepassing is. Daarnaast zal alle verwerking van informatie voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming.


XVII. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in een gesloten overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling.


XVIII. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

De gesloten overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de Opdracht.


XIX. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit de overeenkomsten, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomsten blijft onverkort van toepassing.


 1. SCHRIFTELIJKHEID

Iedere wijziging, opzegging, beëindiging of onenigheid met betrekking tot overeenkomsten dient schriftelijk te geschieden.

XXI. TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door KS Tax Advice and Law.